Hài hòa, thân thiện và khẳng định đẳng cấp của người sở hữu